برچسب: منوفیلامنت‌های توپر

موسان پلیمر

مونوفیلامنت سوراخدار

محصولات موسان مشتمل بر دسته‌های زیر است: 1 – مونوفیلامنت توپر Mono Filaments 2 – مونوفیلامنت سوراخدار Perforated Filaments 3 – مونوفیلامنت تیپ شده Tapered Filaments در جدول‌های زیر مشخصات چند نوع از مونو فیلامنت‌های توپر و تیپ شده موسان را مشاهده می‌کنید. برای همه محصولات می‌توانید نمونه رایگان دریافت نمایید تا محصول را تست کرده…
Read more

مونوفیلامنت تیپ شده

محصولات موسان مشتمل بر دسته‌های زیر است: 1 – مونوفیلامنت توپر Mono Filaments 2 – مونوفیلامنت سوراخدار Perforated Filaments 3 – مونوفیلامنت تیپ شده Tapered Filaments در جدول زیر مشخصات مونو فیلامنت‌های تیپ شده موسان را مشاهده می‌کنید. برای همه محصولات می‌توانید نمونه رایگان دریافت نمایید تا محصول را تست کرده و از کارایی موردنظر اطمینان…
Read more

مونوفیلامنت توپر

محصولات موسان مشتمل بر دسته‌های زیر است: 1 – مونوفیلامنت توپر Mono Filaments 2 – مونوفیلامنت سوراخدار Perforated Filaments 3 – مونوفیلامنت تیپ شده Tapered Filaments در جدول‌ زیر مشخصات مونو فیلامنت‌های توپر موسان را مشاهده می‌کنید. برای همه محصولات می‌توانید نمونه رایگان دریافت نمایید تا محصول را تست کرده و از کارایی موردنظر اطمینان حاصل…
Read more

محصولات موسان

محصولات موسان مشتمل بر دسته‌های زیر است: 1 – مونوفیلامنت توپر Mono Filaments 2 – مونوفیلامنت سوراخدار Perforated Filaments 3 – مونوفیلامنت تیپ شده Tapered Filaments در جدول‌های زیر مشخصات چند نوع از مونو فیلامنت‌های توپر و تیپ شده موسان را مشاهده می‌کنید. برای همه محصولات می‌توانید نمونه رایگان دریافت نمایید تا محصول را تست کرده…
Read more